Privacy en Disclaimer

Dit is de privacyverklaring van D.A.M. Dorenbosch h.o.d.n. DLH Mentorschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75365774, gevestigd aan de Kampstraat 139 (6413 EC) te Heerlen. In dit document wordt uitgelegd hoe DLH Mentorschap omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht DLH Mentorschap de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van DLH Mentorschap, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan DLH Mentorschap, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Categorieën persoonsgegevens

DLH Mentorschap verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Contact- en NAW-gegevens; Geslacht; Geboortedatum; Locatie- en verblijfgegevens; Burgerservicenummer (BSN); Financiële gegevens (bankrekeningnummer); IP-adres van de websitebezoeker;E-mail adres;       Contactgegevens van betrokkene die u zelf verstrekt; Contactgegevens en financiële gegevens van uw bewindvoerder; Opleidingsgegevens; Kopie geldig identiteitsbewijs; 

Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens, waaronder verstaan de stukken inzake verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de wettelijke vertegenwoordiging bij mentorschap. 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door DLH Mentorschap verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Uitvoeren van de wettelijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging als professioneel mentor;
 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het namens u onderhouden van contact met betrokkenen (familieleden) en betrokken instanties en/of instellingen;
 • Verbeteren van de dienstverlening;N
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verrichten van rechtshandelingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van gebruikersgedrag;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. 

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van DLH Mentorschap worden persoonsgegevens verwerkt. DLH Mentorschap verwerkt uitsluitend gegevens die DLH Mentorschap noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met DLH Mentorschap bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.dlhmentorschap.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. 

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die DLH Mentorschap biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de Betrokkene. Hieronder wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst. 

Bewaartermijn

De door DLH Mentorschap verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. 

Verwerking door derden

DLH Mentorschap deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op DLH Mentorschap kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens wordt gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • Instellingen en instanties met wie DLH Mentorschap samenwerkt ten behoeve van het uitvoeren van haar dienstverlening. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn een en ander afhankelijk van de dienstverlening: Contact- en NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, locatie- en verblijfgegevens, burgerservicenummer (BSN), contactgegevens van de bewindvoerder, overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens, waaronder verstaan de stukken inzake verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de wettelijke vertegenwoordiging bij mentorschap.
 • Derde partijen met wie DLH Mentorschap samenwerkt ten behoeve van het verlenen van diensten door deze Derden. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn afhankelijk van de dienstverlening, maar in elk geval contact- en NAW-gegevens.
 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn financiële gegevens van u en de financiële gegevens van de bewindvoerder.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens van u en van de bewindvoerder.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW- gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn: het IP-adres, het e-mailadres en contact- en NAW- gegevens. 

Beveiliging van Persoonsgegevens

DLH Mentorschap neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

Website

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. DLH Mentorschap behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. DLH Mentorschap aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van DLH Mentorschap voor zover deze niet aan derden toebehoren. 

Cookieverklaring

DLH Mentorschap maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. DLH Mentorschap mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid. 

De cookies die DLH Mentorschap gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow). 

Op de website van DLH Mentorschap worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat DLH Mentorschap informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@dlhmentorschap.nl. 

Gebruik Social Media

DLH Mentorschap maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP- adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst DLH Mentorschap u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen. 

Browserinstellingen:

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen. 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met DLH Mentorschap .

Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de haar betreffende persoonsgegevens die zij verstrekt heeft aan DLH Mentorschap , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan DLH Mentorschap over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van haar betreffende persoonsgegevens met inbegrip

van profilering op basis van die bepalingen. DLH Mentorschap staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

 Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop DLH Mentorschap met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail aan info@dlhmentorschap.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt DLH Mentorschap u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. DLH Mentorschap zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken op uw klacht reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Wijzigingen Privacy Statement

DLH Mentorschap kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte. 

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 1 januari 2020.

DLH Mentorschap
Logo